.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วิธีทำน้ำพุทธมนต์ รักษาโรคทุกชนิด

วิธีทำน้ำพุทธมนต์ รักษาโรคทุกชนิด
วิธีทำน้ำพุทธมนต์ รักษาโรคทุกชนิดโดยหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง อุทัยธานี


เอาน้ำสะอาดใส่ในบาตรหรือในถัง เอาจิตเพ่งดูน้ำ นึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรมพระอริยสงฆ์ สวดมนต์ อิติปิโสทั้ง 3 ห้อง เพ่งจิตลงในน้ำ อธิษฐานขอน้ำพุทธมนต์นี้ เป็นกระแสน้ำ ซาบซ่านไปทั่วสรรพางค์กาย กำจัดโรคร้ายภัยอันตรายของคนสัตว์ให้หายเกลี้ยง 
ทุกโรคทุกชนิด โดยไม่ต้องใช้ยาอื่น โดยฉับพลันทันใด เอามือวนรอบขอบถ้วยน้ำแล้วเพ่งจิตลงน้ำอธิษฐานซ้ำ
ด้วยเดชเดชะของพระพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ สรรพโรคา สรรพภยันตรายา ปิวินาสเมตุ ขอพ้นกัมมะถัมมา พุทธฤทธิ ธัมมฤทธิ สังฆฤทธิ อิติปิโสจะเตนะโม ขอน้ำพุทธมนต์นี้จงซาบซ่านเข้าไปในทั่วร่างกาย กำจัดโรคร้ายภัยอันตรายให้หายทุกโรคทุกชนิดโดยไม่ต้องใช้ยา แล้วให้คนไข้ดื่ม อาบ น้ำพุทธมนต์นั้น
พระคาถาหยุดฝน

สวด ชุมนุมเทวดาก่อน ว่าพระคาถาหยุดฝน อาโปธาตุ ปฐวีธาตุ (108 จบ)
สวด ชุมนุมเทวดาก่อน พระคาถาขอฝนขอลม อาโปธาตุ วาโยธาตุ (108 จบ)
สวด ชุมนุมเทวดาก่อน พระคาถาหยุดลมพายุ วาโยธาตุ ปฐวีธาตุ (108 จบ)
พระคาถาดับไฟ ระโชหะระนัง ระชังหะระติ (108จบ)
พระคาถาป้องกันไฟ พุทธะสังมิ (108 จบ) 

วิธีทำน้ำพุทธมนต์ด้วยพระพุทธรูปบูชา


จัดเครื่องสักการะบูชาเท่าที่หาได้ ไหว้พระด้วย นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ นำพระพุทธรูปใส่ไว้ในมือ ตั้งจิตอธิษฐานว่า ข้าพระพุทธเจ้า
ขออาราธนาบารมี พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายสืบๆกันมา มีองค์หลวงปู่ปานและองค์หลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นที่สุด ตลอดถึง พระพรหมและเทพเทวดาทั้งหมด ขอพระพุทธรูปนี้(หรือวัตถุมงคลใดๆก็ตามที่มี เอ่ยชื่อตามวัตถุมงคลที่ขอท่านช่วยทำน้ำพุทธมนต์เพื่อรักษาโรค) ได้โปรดสงเคราะห์ทำน้ำนี้ให้เป็นน้ำพุทธมนต์ เป็นน้ำยาทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ ได้ดื่มกินและอาบ ซาบซ่านไปทั่วร่างกาย กำจัดโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดให้หมดไปทันทีทันใดด้วยเทอญ แล้วนำพระพุทธรูปหรือวัตถุมงคลแช่ลงในน้ำรอ 5 นาที แล้วกราบ 3 ครั้ง นำน้ำพุทธมนต์ให้คนป่วยดื่มแล้วลูบศีรษะ แขน ทั่วทั้งตัวผู้ป่วย สวดพระคาถา พระพุทธเจ้า 16 พระองค์กำกับไปด้วย ว่า นะมะนะอะ นอกอนะอะ กอนอนออะ นะอะกะอัง อุมิอะมิ มหิสุตัง สุนะพุทธัง สุอะนะอะ แล้วเป่าหัวคนป่วยด้วยพระคาถาขับผีว่า นะโมพุทธายะ หรือ คัจฉะ ปาปิมะ ถ้าเป็นผ้ายันต์ให้นำผ้ายันต์โบกเหนือขันน้ำ 3 ครั้งไม่ต้องแช่น้ำ
ทางสายเอก

รวบรวมโดยเกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ
วิธีปรับปรุงจิตใจเพื่อให้หมดทุกข์ตลอดกาล
1. มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่เคารพรักทางใจ
2. หมั่นรำลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก
3. มีศีล 5 ครบ มีกุศลกรรมบท 10 มิให้ขาดหาย
4. ตายชาตินี้ มีที่ไปเป็นจุดมุ่งหมายของจิต คือ พระนิพพาน
5. การกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก สำคัญยิ่งในการระงับความวิตกกังวล ระงับการฟุ้งซ่านของจิต ระงับทุกขเวทนา เวลาป่วยไข้เจ็บปวดไม่สบาย จิตใจฉลาดสามารถคิดพิจารณาปัญหาธรรมะมี ปัญญามีวิปัสสนาญาณ แจ่มใสตัดกิเลสได้ง่ายดายและรวดเร็ว พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรหันต์ ทุก ๆ พระองค์ ท่านก็ยังทรงสมถะภาวนากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลา
เอกายโน อยัง ภิกขเว มัคโค สัตตานัง วิสุทธิยา ภิกษุทั้งหลาย ตัวเราจิตเรานี้ เป็นทางเอก เป็นทางของบุคคลคนเดียว คือ ตัวเรานี้แต่ผู้เดียวที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ด้วยตัวของเราเอง จิตเราไม่ไปข้องเกี่ยวกับร่างกาย กับเวทนาอารมณ์สุข ๆ ทุกข์ๆ อารมณ์จิตของขันธ์ 5 ร่างกาย ปล่อยมันไปตามเรื่องของกาย เวทนา จิต ธรรมารมณ์ทางโลกทั้งหลาย จิตไม่สนใจร่างกาย ไม่สนใจความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายใดๆในโลก ทั้งหมด จิตเราก็จะได้ชื่อว่าจิตเป็นเอก เป็นหนึ่ง เป็นทางสายเอก ที่ถึงความบริสุทธิ์สะอาดสดใส คือมีจิตเป็นผู้รู้ ฉลาด ผู้ตื่นจากความหลงใหลในขันธ์ 5 หรือร่างกาย มีจิตสุขสดชื่นเบิกบานเป็นจิตที่มีพระนิพพานอยู่ในใจ พบพระนิพพานได้ง่ายๆ ในจิตเราที่เป็นทางสายเอกนี้

view