.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ธรรมโอวาทของสมเด็จพระพุทธกัสสป

ธรรมโอวาทของสมเด็จพระพุทธกัสสป

สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๓ ของภัทรกัป


มีผู้ปรารถนาจะฟังธรรมที่เข้าสู่ระดับจิตตนได้อย่างเบื้องปลายอยู่มาก 
ฉะนั้นฉันจะสอนเรื่องของสมาธิ อานิสงส์จากบุญที่ได้กระทำมาเป็นเบื้องแรก 
พุทธบริษัทที่มีจิตใจมุ่งมั่นในการทำบุญนั้น

1. ต้องมี "ศรัทธา" ในจิตตน ถึงจะมีแรงดลใจให้บุญได้เกิดขึ้นแล้ว เกื้อหนุนขึ้นมา

2. เมื่อมีศรัทธาเป็นแรงนำขึ้นมาก็ต้องมี "ขันติ" ตามมา ขันติความอดทน อดทนเพื่อธรรม ธรรมคือพระนิพพาน

3. เมื่อมีขันติตามมาในเบื้องรองแล้ว ต้องมี "สัจจะ" เป็นบรรทัดเป็นทางที่จะทำให้พวกเธอทุกคนได้ถึงที่หมายสมปรารถนา เบื้องแรกของธรรมในการปฏิบัติตนให้ถึงซึ่งอริยมรรคนั้น คือสัจจะหรือบำเพ็ญสัจจะบารมี คนเราถ้าขาดสัจจะบารมีหรือไม่มีสัจจะในตนแล้ว ศีลก็ผิดหมด การถือศีล คือการที่เราให้สัจจะแก่ตนเองไม่ให้ละเมิดศีลนั้น ซึ่งถ้าเราจะละเมิดไปก็ไม่มีใครรู้ เพราะเราอยากจะทำ แต่เราก็ต้องละอายแก่ตนเองว่าแม้แต่กับตนเองก็ยังหาสัจจะอะไรไม่ได้เลย ฉะนั้น การกล่าวว่า “อีกนิดคงไม่เป็นนะ” “นิดหน่อยคงไม่เสียหาย” นั่นคือ เราไม่เที่ยงตรงต่อสัจจะของตนเอง แล้วกรรมที่จะเป็นเครื่องสนองตอบเรา คือความไม่สบายใจประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งคือเราเสมือนว่าโกหกพระ เมื่อบุคคลทั้งหลายมีสัจจะแล้ว ความซื่อตรง ความมั่นคง (หรือรวมเรียกว่า กตัญญู คงไม่เพี้ยนกัน) ก็จะเกิดขึ้นแก่ตน เมื่อตนทำจิตทำใจตนให้เป็นคนมั่นตรงต่อสัจจะแล้ว ความเหลาะแหละคงหมดไป เมื่อหมดไป นิวรณ์ทั้งปวงจะขจัดออกไปเองด้วยความมั่นคงของเรา นิวรณ์หมดไปแล้ว สมาธิคือความทรงตัวของจิตก็จะจับใจในจิต ตลอดจนในกายและวาจา เมื่อมีสมาธิ จิตจับด้วยความบริสุทธิ์ของศีลก็ดี สัจจะก็ดี ฌานก็เกิดขึ้น เมื่ออารมณ์เข้าจับอยู่ในสมาธิในฌาน เราจะมีอารมณ์วิปัสสนาญาณเมื่อใดก็ย่อมทำได้ทันที เมื่อถึงอารมณ์วิปัสสนาญาณแล้วพิจารณาทบทวน ตรงไปด้วยกุศลจิตด้วยดี ด้วยถูกต้องสมควร อารมณ์จากสติจะเกิด นั่นคือ "ปัญญา" เมื่อมีปัญญาไตร่ตรองถ่องแท้แน่ชัดขึ้นทุกที จนเรารู้สึกสำนึกมุ่งไปในกมสันดานแน่ชัดแล้ว จะตัด จะละ จะปล่อยสิ่งเหล่านั้นได้เป็นสมุจเฉทปหานแน่นอน ที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้ คือวิธีพอคร่าวๆ

เมื่อรู้จักวิธีทำแล้วตนย่อมรู้กมลสันดานของตนเองได้โดยสอบดูว่า

1. โลกธรรม 8 
2. สมมติ 
3. กิเลส 
4. ตัณหา 
5. อุปาทาน

เหล่านี้ยังยึดอยู่หรือเปล่า..?


ที่ฉันถามๆ มาใช้ได้ ใช้ได้ทุกคน ไม่เสียแรงที่ฟังธรรมเป็นปกติ
การทำสมาธินั้นก่อนอื่นต้องล้างใจตนเองเสียก่อน โดย

1. ยึดมั่นในความดีของพระพุทธเจ้าเพราะเราจะเป็นลูกศิษย์ใคร เราก็ต้องมีความมั่นใจในครูเสียก่อน

2. หาพระบริสุทธิคุณให้พบ เราจะไปเรียนจากครู เราก็ต้องรู้ว่าครูนั้นเป็นอย่างไร ควรจะทำตนให้เข้าหลักกับครูได้อย่างไร

3. ยึดธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ธรรมคือทฤษฎีแนวทาง หรือหนังสือที่ครูหยิบมาให้เราอ่าน เราคือคนพิสูจน์ “เรา”

4. ล้างความไม่มั่นคงในฤทธิ์เดช เดชาของอำนาจไสย คือล้างไม่ให้ยึดในอำนาจฤทธิ์เดชไสย เพราะถ้ายึดแล้วจะมานั่งพิจารณากันทำไม คุณ ฤทธิ์ เดชไสยนั้น อยู่ยงคงกระพันไม่ตาย แต่เราตาย ถ้าเรายึด เราจะหลง ยึดแล้วไม่หลงก็ดีไป     ส่วนอำนาจพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพนั้น ก็ไม่อยากให้ยึดไว้อย่างงมงาย ที่พูดนี้ไม่ใช่พูดให้คนไม่เชื่อในพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ เพราะสามอย่างนี้แม้จักรวาลก็ทำอะไรไม่ได้ แต่ไม่ให้ยึด เพราะว่าสามสิ่งนี้เป็นความดีที่สนองตนเองอยู่แล้วโดยไม่ต้องร้องขอ ถ้ายึดแบบบนขอนั่นขอนี่กันทุกวันก็เป็นเรื่องลวงทั้งนั้น

5. มุ่งมั่นในใจว่ากรรมเป็นของแท้แน่นอน คนเรามีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นที่มา มีกรรมเป็นที่ไป และมีกรรมเป็นที่อยู่ ใครทำกรรมใดมา คนนั้นใช้กรรมของตน ที่สอนนี้เพื่อไม่ให้ไปหลงลงโทษดินฟ้าอากาศ เพราะเขาไม่รู้เรื่องหรอก               รู้ว่ามีกรรม รู้สวรรค์ รู้นรก รู้ว่าเกิดจากไหน ตายแล้วไปไหน รู้ว่าการตายแล้วเกิดใหม่มีจริง เก็บไว้อธิบายคนอื่นที่มาถามได้

6. ปรารถนาที่จะล้างอกุศลกรรม และมิจฉาทิฐิ เพื่อให้จิตบริสุทธิ์ พ้นกิเลส


จดจำไว้นะ สำหรับคนที่มุ่งมรรคผลโดยแท้ ศึกษาเท่านี้แล้วเธอทั้งปวงจะทำใจให้ปลอดโปร่งได้ เห็นมรรคเห็นผลความคิดเห็น

 1. 1
  ืnaphassawan
  ืnaphassawan poomlin@gmail.com 23/03/2017 13:59

   น้อมกราบด้วยเศียร เกล้า เจ้าค่ะ.

 2. 2
  17/04/2016 16:27

  สาธุ กราบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธกัสสป น้อมรับสู่การปฏิบัติครับ

 3. 3
  Name
  Name Email 08/11/2013 23:05

  ธรรมโอวาทนี้สุดประมาณมิได้ ลูกขอน้อมรับ และกราบนมัสการ ด้วยเศียรเกล้าเจ้าค่ะ

 4. 4
  paka
  paka 16/07/2013 17:23

  สาธุ

 5. 5
  online tutors at tutorsvlle.net
  online tutors at tutorsvlle.net yerlam@yahoo.com 25/03/2013 13:30

  นี่คือการจัดเก็บภาษีพระพุทธเจ้า ฉันต้องการที่จะเยี่ยมชมวัดพุทธ มันเป็นส่วนหนึ่งของรายการของฉันถัง บางทีวันหนึ่งผมจะไปที่นั่น ข้อความของคุณมีแรงบันดาลใจให้ผมในราคาประหยัดสูงสุดและจองการเดินทางไปสถานที่ที่สวยงามนี้

 6. 6
  Name
  Name Email 18/12/2012 16:57

  ลูกขอกราบ  กราบ  กราบ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view