.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คนดีของพระพุทธเจ้า

คนดีของพระพุทธเจ้า

คนดีของพระพุทธเจ้า

นี่การอยู่เป็นมนุษย์ การอยู่เป็นคนดีนี่เป็นอย่างไร นี่ว่ากันถึงพื้นฐานของพระโสดาบัน ความจริง พระโสดาบัน นี่มี 3 ขั้น เอกพิชี โกลังโกละ สัตตักขัตตุงปรมะ ขอพูดในชั้นของ สัตตักขัตตุงปรมะ ชั้นแบบเบาๆ นี่ว่าเป็นอันดับอ่อนที่สุด นั่นก็คือนึกถึงความตายอย่างเช่นเดียวกับเปสการีธิดา ว่าเรานี่มันตายแน่ ลืมตาขึ้นมาในเวลาเช้า ในวันนี้เรามีโอกาสจะเห็นพระอาทิตย์ในวันรุ่งขึ้นหรือไม่ เราไม่แน่นอน ฉะนั้น ธรรมใดที่องค์สมเด็จพระชินวรว่าเป็นปัจจัยแห่งพระโสดาบัน เราจะปฏิบัติธรรมนั้นให้ทรงตัว

 

ใหม่ๆมันก็จะมีอารมณ์ฝืนอยู่บ้าง แต่ว่าถ้าหากนานๆไปอารมณ์มันจะชิน มันก็จะมีการทรงตัว ชินตรงไหน ชินนึกถึงความตายไว้เป็นปกติ ว่าเราจะไม่ประมาทในชีวิต เราจะคิดไว้เสมอว่าความตายจะปรากฏกับเราเดี๋ยวนี้ อย่าไปคิดว่าอีกสามเดือนถึงจะตาย อีก 5 ปีถึงจะตาย อีก 20 ปีถึงจะตาย อย่างนั้นไม่ถูก หรือคิดว่าถ้าเราหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออก เราก็ตาย หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้า เราก็ตาย เราจะเห็นว่าบางคนคุยๆกับเรา ร่างกายแข็งแรงดี อยู่ๆเขาก็ตายไปเฉยๆ หมายความว่าจะตายด้วยอาการอย่างไรก็ช่างของมันเถอะ แต่อาการตายนี่ฉับพลัน ซึ่งเราไม่คาดคิด อย่างนี้มีอยู่มาก


ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัท นึกถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า นึกถึงความตายไว้เป็นอารมณ์ จะได้มีความไม่ประมาทในชีวิต การนึกถึงความตายไว้เป็นอารมณ์ พระพุทธเจ้าเรียกว่า มรณานุสสติกรรมฐาน แล้วคนที่นึกถึงความตายไว้เป็นอารมณ์นี่เป็นคนกล้า จะทำให้ไม่มีความหวาดหวาดหวั่นในความตาย เพราะอะไร เพราะพร้อมที่จะแสดงความดี ความดีที่เราสร้างเข้าไว้ก็เป็นความดีขั้นพระโสดาบัน อย่าสร้างให้มันต่ำกว่านั้น ถือว่าขั้นพระโสดาบันสัตตักขัตตุง นี่เป็นอันดับต่ำที่สุดของชีวิต ที่เราพบศาสนาขององค์สมเด็จพระธรรมสามิสรแล้ว เราต้องทรงให้ได้ ทำอย่างไร

 

อันดับแรก ก็พิจารณาถึง ความดีของพระพุทธเจ้า ความดีของพระธรรม ความดีของพระอริยสงฆ์ ข้อท้ายนี่ อย่าลืมนะว่าอาตมาจำกัดใช้คำว่าพระอริยสงฆ์ คือในพระพุทธศาสนามีมาก เป็นพระชั้นปุถุชน หนาแน่นไปด้วยกิเลสก็มี เป็นพระที่สาธุชนมีศีลบริสุทธิ์ก็มี พระที่เป็นกัลยาณชนมีฌานสมาบัติก็ดี พระที่เป็นอริยชน เป็นพระอริยเจ้าก็มี แต่พระที่เป็นปุถุชนหนาแน่นไปด้วยกิเลส อย่างนี้ไหว้ไม่มีผล เพราะแกเลวมาก แล้วเป็นปุถุชน พระที่เป็นปุถุชนเป็นคนหนาแน่นไปด้วยกิเลส อันนี้ไม่ควรเคารพความดี แม้แต่ศีล 5 แกก็ไม่เคารพ อย่างนี้ไม่ควรสนับสนุน ไม่ควรจะกราบไหว้บูชา เราบูชาคนเลว เราก็เลวไปด้วย เขาช่วยเราเลว

คัดลอกจากหนังสือ ธรรมปฏิบัติ 36 โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (มหาวีระ ถาวโร) หน้า 78-80

 

#แอดมิน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view