.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คุณของการระลึกถึงพระพุทธเจ้า

คุณของการระลึกถึงพระพุทธเจ้า

คุณของการระลึกถึงพระพุทธเจ้า

   อย่างเรานึกถึงพระพุทธเจ้าคือ พุทโธ หรือพระพุทธรูปอยู่ตั้งวันละหลายครั้ง แล้วก็หลายวัน ท่านมัฏฐกุณฑลี ท่านนึกเดี๋ยวเดียวนะ อย่าลืมว่าท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ประเดี๋ยวท่านก็ตาย ตายแล้วท่านก็เป็นเทวดาบนชั้นดาวดึงสเทวโลก ในฐานะที่ก่อนที่ท่านจะตาย มีพุทธานุสสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ คนที่เจริญพุทธานุสสติกรรมฐานเป็นอารมณ์พวกนี้ไม่คลาดจากพระพุทธเจ้า ต่อมาในสมัยที่ท่านเป็นเทวดา ท่านได้ฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าอีกจบเดียวท่านก็เป็นพระโสดาบัน เห็นไหม เป็นของไม่หนัก

   ถ้าจะบอกว่า สมถะ ไม่ดี ต่ำ บรรลุมรรคผลไม่ได้ มันก็ไม่ถูก มันดีทั้งหมด ศีลดี สมาธิดี วิปัสสนาญาณดี ต้องดีสม่ำเสมอทั้งสามอย่างจึงจะไปนิพพานได้

   ถ้าศีลดีเราก็เป็นเทวดาได้ เป็นคนชั้นดีได้

   ถ้าศีลดี แล้วก็สมาธิดี สมาธิเป็นฌาน เราก็เป็นพรหมได้

   ถ้าศีลดี สมาธิดี วิปัสสนาญาณไม่ดี ก็ยังไปนิพพานไม่ได้

   ถ้าศีลดี สมาธิดี วิปัสสนาญาณดีด้วย ก็ไปนิพพานได้

   ท่านบอกว่า ถ้าสมถะ ไม่ดี สมถะคือสมาธิ ศีลดี ไปจับวิปัสสนาญาณก็จับไม่อยู่ เลอะเทอะลงนรกไปเลย ไม่มีสมาธิ ไม่มีสมาธิศีลก็อยู่ไม่ได้ คนที่จะรู้จักศีลอยู่ มีความระมัดระวังในศีล ควบคุมในศีล นี่จิตมันเป็นสมาธิในสีลานุสสติกรรมฐาน เขาเรียก สมถะ รวมความว่า ดีทั้งสามอย่าง ต้องดีพร้อมกัน ถ้าสมมติเค้ามาถามว่า ภาวนาพุทโธ อย่างนี้ เป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็ขอตอบว่า ถ้านึกแค่พุทโธเฉยๆ อย่างนี้เป็นสมถะ ที่เขาบอกว่าสมถะไม่ดีแล้วทำไปทำไม เราก็บอกว่า สมถะดีหรือไม่ดี ฉันก็เป็นเทวดาได้ ฉันก็เป็นพรหมได้ ก็หมดเรื่องกัน

   ถ้าเราภาวนาว่า พุทโธเป็นสมถะ เรามาคิดถึงกับคำว่า พุทโธ หมายถึงว่าเป็นพระนามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วพระพุทธเจ้าในสมัยก่อนท่านก็มีขันธ์ 5 เหมือนเรา แต่ท่านทรงสอนอรรถธรรมด้วยพระองค์เอง แล้วต่อมาขันธ์ 5 ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงทรุดโทรมไปในทุกวัน ในที่สุดขันธ์ 5 ก็สลายตัว คือพัง ที่เราเรียกกันว่า นิพพาน เราก็คิดว่าแม้แต่ขันธ์ 5 ขององค์สมเด็จพระพิชิตมารนี่ชื่อว่าเป็นอัจฉริยมนุษย์ ประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหมด ประเสริฐกว่าเทวดาและพรหม ขันธ์ 5 ของพระองค์ก็ไม่สามารถจะทรงอยู่ได้ แล้วขันธ์ 5 ของเราล่ะ เราดีไม่เท่าท่าน ในที่สุดมันก็พังเหมือนกัน อันนี้เป็นวิปัสสนาญาณ อย่างนี้เขาเรียกว่าใช้เป็นนะ ถ้าใช้เป็นแล้วทุกอย่างที่จับขึ้นมาก็เป็นทั้งสมาธิและก็เป็นทั้งวิปัสสนา

 

 

   คัดลอกจากหนังสือ คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง 45 หน้า 117-118#แอดมิน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view