.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

   บุญคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าประคุณพระราชพรหมยาน ที่มีต่อศิษยานุศิษย์ และพระพุทธศาสนานั้น หาประมาณมิได้ ท่านได้ทำหน้าที่ของพระสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูอย่างเคร่งครัดทั้ง อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขาจนจบกิจ เมื่อเสร็จธุระแล้วก็ทำหน้าที่ สงเคราะห์สั่งสอนลูกศิษย์และพุทธบริษัทในทุกๆรูปแบบ เพื่อให้เหมาะแก่อัชฌาสัยของเขาเหล่านั้น ตลอดอายุขององค์ท่าน โดยมิได้ย่อท้อแม้แต่น้อย แม้ยามเจ็บไข้ได้ป่วย ดังที่ท่านเคยปรารภว่า 

   “เมื่อขณะป่วยหนักอยู่นั้น แขกไปมาหาสู่ก็เพิ่มมากกว่าปกติ บางพวกรู้ว่าป่วยก็มาเยี่ยม บางพวกก็มาให้ช่วยสงเคราะห์ ก็ได้พยายามอดกลั้นทุกขเวทนา ปกปิดอาการทุรนทุรายของสังขารเสียด้วยอธิวาสนขันติธรรม ช่วยสงเคราะห์ไปตามหลักธรรมที่เรียนรู้และปฏิบัติได้ ได้ตัดสินใจเสียแล้วว่าโอกาสใด ได้อนุเคราะห์ผู้มีทุกขเวทนาด้วยธรรมแล้ว ถึงแม้ตจะต้องสิ้นลมปราณไปในขณะนั้นก็เต็มใจ เพราะการตายในระหว่างพรหมวิหาร 4 นั้น เป็นการตายตามแบบของพุทธศาสนิกชนผู้กตัญญูต่อพระพุทธเจ้า”

   ท่านหมั่นหาอุบายทั้งปวงมาแนะนำ ทั้งวิธีปฏิบัติและตัวอย่าง เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ ได้เข้าถึงธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถว่า ทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้จริง

 

   “อาตมาทราบดีว่าวิถีของชีวิตจะทรงอยู่ได้ไม่นาน ทั้งนี้ก็เพราะว่า วัยของสังขารเข้าเขตทุพพลภาพ และการที่จะทรงอยู่ได้อย่างนี้ ก็เพราะอาศัยกำลังของจิต และอาศัยมีความเคารพในองค์พระธรรมสามิสรเป็นสำคัญ มีความประสงค์อย่างเดียวคือจะฝึกฝนบรรดาศิษยานุศิษย์ลูกหลานทั้งหลาย ให้มีใจรักในสาธารณะประโยชน์ เพื่อจะได้เปลื้องความทุกข์ของตน ให้พ้นจากวัฏฏสงสาร จึงได้พยายามทรมานชีวิตและร่างกายของตนให้คงอยู่ มิฉะนั้นก็คงจะอำลาโลกนี้ไปนานเสียแล้ว แต่ว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้ว เป็นกำลังใจให้อาตมาปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขของปวงชนชาวไทย แต่เท่าที่จะเป็นไปได้และเป็นไปตามกำลังความสามารถเท่านั้น

   และก็มีความดีใจอยู่อย่างหนึ่งที่คณะศิษยานุศิษย์ และบรรดาลูกหลานทั้งหลายมีความพอใจในธรรมทุกคนมีความพอใจในพระนิพพาน ถ้าหากว่าคนทั้งหลายเหล่านี้นั้น ไม่มีความสนใจในพระนิพพานแล้ว อาตมาคงวางภารกิจ นี่ไปเสียนานแล้ว แต่อาศัยที่กำลังจิตของเธอ มีความรักในองค์สมเด็จพระประทีปแก้ว มีความเข้าใจในพระนิพพาน อาตมาก็พร้อมจะทรมานสังขารเพื่อ ทรงจิตของเธอให้อยู่ในระดับตามสมควร เมื่อทุกคนมีจิตตั้งอยู่ในระดับสมควรแล้ว อาตมาก็ต้องขอลาโลกนี้ไปสู่สภาวะตามที่เป็นไปได้”

   (จากเทป เรื่องศูนย์อารมณ์บันทึกความในหลวง เมื่อ 28 มีนาคม 2521 จ.ระยอง)

  

   คัดลอกจากหนังสือ พ่อรักลูก 2 พิมพ์ถวายเนื่องในวาระครบรอบ 7 ปี แห่งการมรณภาพของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) 30 ตุลาคม 2542 
   #แอดมิน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view